PLAN WSPÓŁPRACY PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W  PŁAWANICACH ZE SZKOŁAMI, PRZEDSZKOLAMI I PLACÓWKAMI 

I. Zadanie

Diagnozowanie dzieci i młodzieży.

Formy realizacji:

 • diagnoza psychologiczna, logopedyczna i pedagogiczna dzieci i młodzieży;
 • komputerowe badania słuchu i wzroku;
 • konsultacje z nauczycielami, pracownikami służby zdrowia, opieki społecznej, innych instytucji celem pogłębienia diagnozy;
 • porady postdiagnostyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • wydawanie opinii na podstawie wyników przeprowadzonych badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie: indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Cele:

 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży;
 • wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu;
 • wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu.

Termin realizacji: według zgłoszeń.

Odpowiedzialni: psycholog, pedagog, logopeda.

OFERTA PRACY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W PŁAWANICACH

W roku szkolnym 2021/2022 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach szczególnie zaprasza:

 1. do udziału w grupie terapeutyczno-rozwojowej (na terenie poradni) uczniów klas VI-VIII:
  – zgłaszających trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji,
  – zmagających się z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, niską samooceną, depresją, tendencją do myśli samobójczych, samookaleczeń, zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja, otyłość),
  – mających problemy ze zrozumieniem siebie,
 2. rodziców do udziału w warsztatach podnoszących kompetencje wychowawcze – „Szkoła dla rodziców”,
 3. specjalistów placówek oświatowych do współdziałania w ramach sieci współpracy i samokształcenia,
 4. dzieci (z rodzicami), którym została wydana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na zajęcia wwrd.

Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach prowadzą zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży na terenie szkół, a także prelekcje dla rodziców i nauczycieli, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez placówki, ustalonym harmonogramem i możliwościami kadrowymi.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach oferuje ponadto:

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY

Diagnozowanie dzieci i młodzieży, w szczególności w celu określenia ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, m.in:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) odchyleń i zaburzeń rozwojowych,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się,

d) gotowości szkolnej,

 e) rozwoju mowy.

Wydawanie orzeczeń o potrzebie:

I. DIAGNOZA

Diagnozujemy poziom rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

 1. predyspozycji i uzdolnień,
 2. przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 3. specyficznych trudności w uczeniu się.
1. Diagnoza Psychologiczna obejmuje: 2. Diagnoza Pedagogiczna obejmuje: 3. Diagnoza Logopedyczna obejmuje:
 • rozwój intelektualny m.in. procesy myślenia, pamięci, uwagi,
 • rozwój emocjonalny,
 • rozwój społeczny,
 • funkcje percepcyjno-motoryczne.
 • gotowość szkolną,
 • wiadomości i umiejętności dydaktyczne /w tym poziom umiejętności czytania i pisania, wiedza ogólna/,
 • analizę zeszytów przedmiotowych,
 • znajomość podstawowych zasad ortograficznych.
 • rozwój mowy w zakresie: artykulacji, fonacji, oddychania, płynności mowy,
 • rozwój kompetencji językowej w zakresie: fonologii, semantyki, składni.

 

W poradni działa zespół orzekający, który wydaje:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;
 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Poradnia wydaje opinie dotyczące:

 1. odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
 2. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 3. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono:
  1. specyficzne trudności w uczeniu się;
  2. inne trudności, odchylenia, zaburzenia;
 4. zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z nauki drugiego języka obcego;
 5. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 6. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
 7. przyjęcia do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
 8. przystąpienia ucznia (słuchacza), u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych;
 9. przystąpienia absolwenta, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych;
 10. przystąpienia absolwenta, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
 11. innych spraw.