Kwestionariusz badania świadomości potrzeb dzieci z dysleksją

 

Jaki rodzaj dostosowania wymagań edukacyjnych zapewnia dziecku szkoła?

 

Treść zadań jest odczytywana dziecku na głos

 

Dziecko ma więcej czasu na rozwiązywanie zadań na lekcjach

 

Dziecko otrzymuje prostsze zadania na lekcjach

 

Dziecko dostaje więcej czasu na wykonywanie niektórych zadań domowych

 

Ocena prac pisemnych nie jest obniżana z powodu błędów ortograficznych

 

Ocena prac pisemnych nie jest obniżana z powodu brzydkiego charakteru pisma

 

Dziecko jest zwolnione z drugiego języka obcego

 

Dziecko może korzystać z kalkulatora na matematyce

 

Dziecko może korzystać z dyktafonu na lekcjach na lekcji

 

Dziecko może korzystać ze słownika ortograficznego na lekcjach

 

Dziecko może korzystać z edytora tekstu na lekcjach

 

Dziecko może korzystać z komputera na lekcjach

 

Dziecko może przynosić prace domowe napisane na komputerze

 

Dziecko ma do dyspozycji materiały edukacyjne dostosowane specjalnie do jego potrzeb, np. tekst zapisany jest większą czcionką, ma szersze interlinie, jest wydrukowany na papierze w innym kolorze

 

Inne

 

Jakiego rodzaju pomoc otrzymało dziecko w szkole po diagnozie?

 

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne (terapia pedagogiczna)

 

Terapia logopedyczna

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

 

Psychoterapia

 

Inne