Rok 2021 

W listopadzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach zorganizowała szkolenie prowadzone przez trenera p. Annę Lenart. W przedsięwzięciu tym brali udział specjaliści z placówek zewnętrznych z terenu województwa lubelskiego. Uczestnicy warsztatu zdobywali wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania profilu psychoedukacyjnego w diagnozie funkcjonalnej dzieci (PEP-3-PL).

W październiku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Kocham Słyszeć, której celem było poznanie funkcji zmysłu oraz znaczenie narządu słuchu w codziennym życiu. W ramach akcji logopedzi z Poradni przeprowadzili zajęcia w kilku placówkach oświatowych, znajdujących się pod opieką Poradni. Uczniowie zostali uwrażliwieni na potrzeby dzieci i dorosłych z niedosłuchami. Teraz już wiedzą,jak można im pomóc.

26 października 2021 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach odbyło się spotkanie dla specjalistów placówek oświatowych w ramach sieci współpracy i samokształcenia.
Podczas spotkania przedstawiono założenia i zasady działania sieci współpracy między specjalistami a Poradnią oraz zapoznano uczestników z ofertą Poradni na rok szkolny 2021/2022.
Pracownicy Poradni, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom placówek oświatowych, przygotowali następujące wystąpienia:
1. Wpływ japońskiej popkultury na zachowania dzieci i młodzieży - anime, manga.
2. Depresja - jak rozpoznawać,jak interweniować?
3. Zasady przeprowadzania przez szkoły Wczesnej Interwencji Kryzysowej.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - zadanie statutowe szkoły.

1 stycznia 2021 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dubience zostaje przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pławanicach.


Rok 2020 - Ze względu na konieczność zapobiegania i zwalczania COVID-19, na przestrzeni marca i maja, zawieszone zostało prowadzenie zajęć bezpośrednich z dziećmi/uczniami i ich rodzicami. Specjaliści prowadzili dyżury telefoniczne i tą drogą udzielali wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego. Publikowali materiały ćwiczeniowe i psychoedukacyjne na stronie internetowej placówki i przekazywali rodzicom materiały do pracy z dziećmi w domu drogą elektroniczną.

Z dniem 31 sierpnia 2020 r., Uchwałą Rady Powiatu w Chełmie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dubience została wyłączona z Zespołu Szkół w Dubience.

We wrześniu dyrektorem Poradni Psychologicznej w Dubience zostaje Pani Beata Adamczyk. 


Rok 2019 - Odbyły się dwa spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów szkolnych:

- System poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz system pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach w przepisach prawa oświatowego;

- Jak realizować wskazania, zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uczestnicy spotkań doskonalili swoją pracę dzięki dzieleniu się doświadczeniem.

Poradnia realizowała projekt „Silna kobieta – dobra mama”, w którym uczestniczyły kobiety z rejonu działania poradni. Panie biorące udział w zajęciach miały możliwość skorzystania z warsztatów prowadzonych przez specjalistów poradni, ze spotkania z pracownikiem OPS w Dubience oraz zajęć z samoobrony prowadzonych przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie i Komisariatu Policji w Dorohusku.


Rok 2018 - We wrześniu 2018 r. Poradnia obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia.


Rok 2017/2018 - Pracownicy poradni brali udział w działaniach pilotażowych związanych ze stosowaniem modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru społeczno-emocjonalnego TROS-KA oraz standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w praktyce. W ramach działań prowadzono diagnozy funkcjonowania uczniów, ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych z uwzględnieniem założeń diagnozy funkcjonalnej oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).


Rok 2017 - Pracownicy poradni uczestniczyli w projekcie organizowanym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko–Kamieńskiej Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej, finansowanym ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. W ramach projektu przeprowadzone zostały spotkania z rodzicami i nauczycielami szkół w Dubience i Białopolu, w ramach których zdobyli oni wiedzę w zakresie zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży.


Rok 2015 - Uchwałą Nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 18 czerwca 2015 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dubience została włączona do Zespołu Szkół w Dubience, z dniem 1 września 2015 r.

Od roku szkolnego 2015/2016 pedagodzy poradni prowadzą terapię z dziećmi i młodzieżą przy pomocy EEG Biofeedback. Jest to nowoczesna metoda treningowa wykorzystująca specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem, do obserwacji i stymulacji aktywności mózgu podczas zajęć.


Rok 2014/2015 - W związku z zawartym porozumieniem między Powiatem Hrubieszowskim a Powiatem Chełmskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dubience udziela porad, diagnozuje oraz wydaje opinie i orzeczenia dotyczące dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z Powiatu Hrubieszowskiego.


Rok 2013 - W okresie od stycznia do marca specjaliści poradni brali udział w wykonaniu zadania MEN „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżanie wieku szkolnego do 6 lat” w ramach realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013. W ramach tego odbywały się spotkania z rodzicami dzieci 6-letnich, warsztaty dla nauczycieli, działały punkty konsultacyjne w szkołach na terenie działania poradni.

Na początku lipca w poradni przeprowadzona została ewaluacja problemowa przez wizytatorów Lubelskiego Kuratora Oświaty. Raport z ewaluacji (umieszczony w zakładce „O nas”) przedstawia najważniejsze informacje o naszej placówce, odnoszące się do jej funkcjonowania w obszarach: Efekty i Zarządzanie.


Rok 2012 - W poradni odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla szkolnych specjalistów z zakresu nowych procedur oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie rozpoznawania możliwości psychofizycznych ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum. Spotkanie przeprowadzili specjaliści poradni - Terenowi Trenerzy Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych. Celem jego było wspomaganie szkół w podnoszeniu jakości udzielanej przez nie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.


Rok 2010 - Poradnia prowadziła Świetlicę Środowiskową, która powstała przy współpracy z Urzędem Gminy w Dubience, w ramach środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich — „Usługi dla dzieci, młodzieży”. Celem realizowanych działań była organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez pożyteczne spędzanie wolnego czasu.


Rok 2008 - W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich — Usługi dla dzieci, młodzieży, rodziców – poradnia prowadziła Świetlicę Profilaktyczną.

Prowadzenie punktów konsultacyjnych w szkołach przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1 – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego”.

Prowadzenie zajęć wspomagających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1 – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego”.


Rok 2007 - Kontynuacja świetlicy środowiskowej – w ramach dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Działalność Punktu Konsultacyjnego przy Zespole Szkół w Białopolu w ramach Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy”.


Rok 2006 - W poradni była prowadzona Świetlica środowiskowa – „Chcemy mieć szansę na sukces”, realizowana w ramach rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r.


Rok 2004 - Organizujemy zajęcia otwarte dla nauczycieli na terenie poradni i w szkołach z naszego rejonu działania. Dotychczas odbyły się:

  • „Praca z dzieckiem z trudnościami w nauce na etapie nauczania zintegrowanego” (2004 r.),
  • „Praca z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania na etapie nauczania zintegrowanego” (2006 r.),
  • „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki – dyskalkulia” (2008 r.),
  • „Praca z uczniem o obniżonych możliwościach intelektualnych” (2010 r.),
  • „Praca z uczniem słabym - dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz metod i form pracy do jego indywidualnych możliwości i potrzeb” (2010 r. i 2011 r.).
  • "Praca z uczniem zdolnym" (2015 r.).