Raport, który Państwu przedstawiamy dotyczy ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o placówce odnoszące się do jej funkcjonowania w obszarach:

Efekty i Zarządzanie.

Placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-06-2013 - 03-07-2013 przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Wnioski z ewaluacji:

  1. Poradnia diagnozuje potrzeby klientów i uwzględnia je w planowaniu i realizacji swoich działań. Placówka systematycznie i efektywnie współpracuje z placówkami oświatowymi ze swojego rejonu.
  2. Wszyscy klienci korzystający z usług placówki wysoko oceniają poziom świadczonych usług. Rodzice, nie zawsze korzystają z możliwości wpływania na modyfikowanie czy rozszerzenie oferty poradni, są zadowoleni z wachlarza usług, jaki oferuje poradnia.
  3. Wnioski z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej sprzyjają zmianom w funkcjonowaniu poradni i poszerzaniu oferty wspomagania placówek oświatowych.
  4. Wewnętrzna komunikacja, wzajemne konsultacje, praca zespołowa i doskonalenie zawodowe wpływają pozytywnie na podnoszenie kompetencji pracowników, a tym samym na jakość i zakres świadczonych usług.
  5. W trosce o klienta dyrektor i pracownicy poradni tworzą życzliwą atmosferę i klimat wzajemnego zaufania, co przekłada się na dobry kontakt ze szkołami okolicznych gmin i pozwala pozyskiwać nowych klientów oraz świadczyć im usługi na wysokim poziomie jakości.
  6. Pracownicy merytoryczni bardzo angażują się w pracę zespołów zadaniowych, wspólnie planują zadania, rozwiązują problemy i dzielą się wiedzą, co podnosi jakość pracy i integrację w zespole pracowniczym.
  7. Poradnia posiada wystarczające wyposażenie do realizacji swoich zadań; nieliczne braki w warunkach lokalowych wykazali wszyscy respondenci - szczególnie dotyczy to utrudnienia w korzystaniu z usług poradni przez osoby niepełnosprawne ruchowo.
  8. Konsekwentna realizacja planu poprawy warunków lokalowych i wyposażenia oraz pozyskiwanie środków z różnych źródeł zapewnia zaspokojenie potrzeb klientów i pełną realizację priorytetów poradni w stopniu wystarczającym.
Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty  
Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane.

B

Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne.

B

Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki.

B

Obszar: Zarządzanie  
Funkcjonuje współpraca w zespołach.

B

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

B

Warunki funkcjonowania placówki.

C