Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach, wcześniej w Dubience, działa od 1 września 1993 roku. Została założona przez Chełmskiego Kuratora Oświaty.

Do roku 2002 poradnia mieściła się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Następnie  klienci byli przyjmowani w pomieszczeniach internatu szkoły. Od 2012 roku poradnię ponownie przeniesiono na I piętro budynku szkoły, a we wrześniu 2018 roku do budynku internatu LO w Dubience. Od 2021 r. Poradnia mieści się w budynku po byłej szkole podstawowej w Pławanicach.

Placówką od momentu jej powstania do 31 maja 2016 roku kierowała Pani Anna Daniluk, natomiast od 1 września 2016 r. została wicedyrektorem Zespołu Szkół w Dubience ds. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 1 września 2020 r. dyrektorem poradni została Pani Beata Adamczyk.

  1. Na terapię przyjmowane są osoby z rejonu działalności poradni.
  2. Kwalifikacja do terapii odbywa się po dokonaniu diagnozy problemu i indywidualnych potrzeb klienta.
  3. W przyjęciu na terapię, przysługuje pierwszeństwo osobom niemającym możliwości uzyskania pomocy w środowisku szkolnym lub rodzinnym.
  4. Na terapię przyjmuje się dzieci i młodzież za ich zgodą i zgodą rodziców /w przypadku osób niepełnoletnich.
  5. W przypadku 3-krotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, pracownik może przyjąć inną osobę oczekującą na terapię, w miejsce osoby niezgłaszającej się.
  6. Terapia może być prowadzona indywidualnie lub grupowo, w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia występujących zaburzeń i dysfunkcji, decyzję podejmuje prowadzący specjalista.

Rok 2021 

W listopadzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach zorganizowała szkolenie prowadzone przez trenera p. Annę Lenart. W przedsięwzięciu tym brali udział specjaliści z placówek zewnętrznych z terenu województwa lubelskiego. Uczestnicy warsztatu zdobywali wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania profilu psychoedukacyjnego w diagnozie funkcjonalnej dzieci (PEP-3-PL).

W październiku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Kocham Słyszeć, której celem było poznanie funkcji zmysłu oraz znaczenie narządu słuchu w codziennym życiu. W ramach akcji logopedzi z Poradni przeprowadzili zajęcia w kilku placówkach oświatowych, znajdujących się pod opieką Poradni. Uczniowie zostali uwrażliwieni na potrzeby dzieci i dorosłych z niedosłuchami. Teraz już wiedzą,jak można im pomóc.

26 października 2021 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach odbyło się spotkanie dla specjalistów placówek oświatowych w ramach sieci współpracy i samokształcenia.
Podczas spotkania przedstawiono założenia i zasady działania sieci współpracy między specjalistami a Poradnią oraz zapoznano uczestników z ofertą Poradni na rok szkolny 2021/2022.
Pracownicy Poradni, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom placówek oświatowych, przygotowali następujące wystąpienia:
1. Wpływ japońskiej popkultury na zachowania dzieci i młodzieży - anime, manga.
2. Depresja - jak rozpoznawać,jak interweniować?
3. Zasady przeprowadzania przez szkoły Wczesnej Interwencji Kryzysowej.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - zadanie statutowe szkoły.

1 stycznia 2021 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dubience zostaje przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pławanicach.

Raport, który Państwu przedstawiamy dotyczy ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o placówce odnoszące się do jej funkcjonowania w obszarach:

Efekty i Zarządzanie.

Placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-06-2013 - 03-07-2013 przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie.